14/12/2020
149
Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho