14/02/2018
126
Bài giảng Chúa Nhật VI Thường Niên năm B của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho