26/06/2016
1683











 




 
Quay video: Têrêsa Mai An
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải