26/06/2016
1391 
 
Quay video: Têrêsa Mai An
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải