18/06/2016
1801 

 
Quay video: Giuse Hữu Tiến và anh Đức - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải