30/11/2016
960
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 12.2016

 

 

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa vọng-năm A. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phanxicô Saviê linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

-  Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Tô Hoàng Lâm, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày 05: Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

-     Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

-     Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Tấn Sang (2004)

Ngày 08: Thứ Năm. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

-     Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô.  Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

-     Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

Ngày 10: Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Tv Tuần III. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ Thánh Đamasô I, giáo hoàng).

-     Kỷ niệm ngày TPLM Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

Ngày 12: Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

-       Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

-    Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969)

Ngày 14: Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

-     Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999)

Ngày 15: Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

Ngày 16: Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

-    Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng (1973)

Ngày 17: Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

-     Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

-     Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

Ngày 19: Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20: Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

-     Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

-     Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (1967).

-     Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

Ngày 22: Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

-    Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

-    Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thành, Marcel Trần Văn Tốt, GB. Đặng Văn Hứa (1979).

Ngày 24: Thứ Bảy. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Không được cử hành thánh lễ an táng.

-    Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

Ngày 26: Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

-   Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú.

Ngày 27: Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

-     Bổn mạng quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Gioan Nguyễn Huy Muôn, Gioan Trần Phước Cương.

Ngày 28: Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Các thánh anh hài, tử đạo. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Ngày 29: Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30: Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.

Ngày 31: Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

-    Bổn mạng Cha Sylvestê Nguyễn Văn Phương.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho