30/10/2017
997
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2017
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2017

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc làm chứng về Tin mừng tại Á châu: Xin cho các Kitô hữu Á châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt đối với tín đồ của các tôn giáo khác.

 

 

Ngày 01: Thứ Tư. Các thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ các đẳng). G 19,1.23-27; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT XXXI TN. Tv Tuần III. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Ngày 06: Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

Ngày 07: Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

- Lễ giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

Ngày 08: Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 09: Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

- Bổn mạng Cha Martinô Phạm Hữu Lễ.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XXXII TN. Tv tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hay 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ Thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo).

Ngày 13: Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

Ngày 14: Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10

Ngày 15: Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của Đức Cha Phêrô (2008).

- BM Cha Albertô Trần Thúc Tề.

Ngày 16: Thứ Năm. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

Ngày 18: Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XXXIII TN. Tv tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21). Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGMVN, khóa họp tháng 04-1991].

Ngày 20: Thứ Hai. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

Ngày 21: Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

Ngày 24: Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày 25: Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

- Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XXXIV TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Ngày 27: Thứ Hai. Tv Tuần II. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

Ngày 28: Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

Ngày 29: Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

Ngày 30: Thứ Năm. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho