30/09/2017
948
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2017


LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 10.2017

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho quyền lợi của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng thiện ích chung.Ngày 01: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Ts.HT, Bổn mạng các xứ truyền giáo).

- Mừng kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng (1991).

 

Ngày 02: Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

- Mừng sinh nhật Đức Cha Phêrô (1952)

Ngày 03: Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

- Kỷ niệm thụ phong linh mục cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013)

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).

- Bổn mạng quý Cha: Phanxicô Assisi Trần Thanh Hùng, Phanxicô Assisi Nguyễn  Minh Hoàng.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Tv tuần III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Điônysiô, Gm., và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, Lm. (Tr). Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

- Giỗ Cha Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005)

Ngày 10: Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

Ngày 12: Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

Ngày 13: Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Callistô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hay Mt 22,1-10). (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, Ts.HT).

Ngày 16: Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, Gm., tử đạo, Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

Ngày 18: Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ Kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

Ngày 19: Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, Lm.; thánh Isaac Jôgues, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh  Phaolô Thánh Giá, Lm (Tr). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

Ngày 20: Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Ngày 21: Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. Chúa Nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, Lm). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

Ngày 24: Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, Gm. (Tr). Rm 5,12-15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

Ngày 25: Thứ. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Ngày 26: Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Ngày 27: Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

Ngày 28: Thứ Bảy. Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Thụ phong linh mục quý cha khóa 2: Phanxicô Xaviê Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn  Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang. (1998)

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007)

Ngày 30: Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

Ngày 31: Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho