25/08/2018
1381
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2018

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2018

 Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Phi châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.

 

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT XXII TN. Tv Tuần II. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

Ngày 03: Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

- Bổn mạng cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa.

Ngày 04: Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
- Ngày hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót của Các Bà Mẹ Công Giáo tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

Ngày 08: Thứ Bảy. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

- Lễ giỗ Cha F.At Nguyễn Văn Hùng (+1996)

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XXIII TN. Tv Tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, Lm).

Ngày 10: Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

Ngày 11: Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

Ngày 12: Thứ Tư. Danh thánh Đức Maria (Tr). 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Sáu. Suy tôn Thánh Giá. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XXIV TN. Tv Tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo).

Ngày 17: Thứ Hai. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

Ngày 18: Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

Ngày 19: Thứ Tư. Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma Thiện_Trần Quốc Hưng.

Ngày 22: Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XXV TN. Tv Tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ Thánh Piô Pietrelcina, Lm).

Ngày 24: Thứ Hai. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18. (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).

Ngày 25: Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Ngày 26: Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984)

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

Ngày 27: Thứ Năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

- Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Bảy. Các tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XXVI TN. Tv Tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, Lm., Ts.HT).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho