30/08/2017
1041
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2017

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2017

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

- Hội Legio Hành Hương Lễ Đài Lòng Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Ngày Quốc khánh. Cầu cho tổ quốc. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XXII TN. Tv Tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT).

- Bổn mạng cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa.

Ngày 04: Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

Ngày 05: Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

Ngày 06: Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

Ngày 08: Thứ Sáu. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

-  Lễ giỗ Cha F.At Nguyễn Văn Hùng (+1996)

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, Lm. (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XXIII TN. Tv Tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Ngày 11: Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

Ngày 12: Thứ Ba. Danh thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19  (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Năm. Suy tôn Thánh Giá. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

Ngày 16: Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XXIV TN. Tv tuần IV. Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts.HT).

Ngày 18: Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

Ngày 19: Thứ Ba. Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

Ngày 21: Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. (LK). Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma Thiện_Trần Quốc Hưng.

Ngày 22: Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, Lm. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XXV TN. Tv tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Ngày 25: Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984)

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

Ngày 27: Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

- Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Sáu. Các tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 30: Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho