09/08/2017
822
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2017LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2017

 

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.

 

Ngày 01: Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

- Bổn mạng Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: Thứ Tư. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XVIII TN. CHÚA HIỂN DUNG. (LK). Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

Ngày 07: Thứ Hai. Thánh Xystô II, Giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, Linh mục (Tr). Tv Tuần II. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

- Lễ giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

Ngày 08: Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 (hay Mt 15,1-2.10-14).

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh  Liêm.

Ngày 09: Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ).

Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

Ngày 10: Thứ Năm. Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

-   Bổn mạng quý Cha: Lôrensô Nguyễn Kim Điền.SDB, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

Ngày 11: Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Phanxicô. At Trần Thanh Hùng, (2004).

Ngày 12: Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XIX TN. Tv tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Pontianô, Giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, Lm., tử đạo)

Ngày 14: Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm., tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Ngày 15: Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 16: Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

Ngày 17: Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

Ngày 18: Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009)

Ngày 19: Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, Lm. (Tr) Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XX TN. Tv tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Bernađô, viện phụ, Ts.HT).

Ngày 21: Thứ Hai. Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

Ngày 22: Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

Ngày 24: Thứ Năm. Thánh Barthôlômêô tông đồ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Ngày 25: Thứ Sáu. Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

Ngày 26: Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

 - Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT XXI TN. Tv Tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ Thánh nữ Mônica).

Ngày 28: Thứ Hai. Thánh Augustinô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

- Bổn mạng cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

Ngày 29: Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Ngày 30: Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Cha Phêrô (1980)

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014)

- Giỗ Giáp năm Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

Ngày 31: Thứ năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho