06/07/2018
1290
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2018

 

 

Ý cầu nguyện

Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của các ngài được tình thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và ủi an.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43).

Ngày 02: Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

Ngày 03: Thứ Ba. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy.

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.

- Giỗ cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996)

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

Ngày 07: Thứ Bảy. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT XIV TN. Tv Tuần II. Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

Ngày 10: Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển

Ngày 12: Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Henricô (Tr). Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký

Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Camillô Lellis, linh mục. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT XV TN. Tv Tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT).

Ngày 16: Thứ Hai. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Ngày 17: Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

Ngày 18: Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

Ngày 19: Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

Ngày 20: Thứ Sáu. Thánh Apôllinarê, Giám mục, tử đạo. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT XVI TN. Tv Tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34. (Không cử hành lễ Thánh nữ Maria Magđalêna).

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Birgitta, nữ tu. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

Ngày 24: Thứ Ba. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

Ngày 25: Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. (LK). 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

- Bổn mạng quý Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001).

Ngày 26: Thứ Năm. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007)

Ngày 27: Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

Ngày 28: Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998).

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT XVII TN. Tv Tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15 (Không cử hành lễ Thánh nữ Martha).

Ngày 30: Thứ Hai. Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành.

Ngày 31: Thứ Ba. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho