27/03/2019
775
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2019
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện: Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Ngày 03: Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

- Hạt Cái Bè hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I. Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho. (Thánh lễ tại Ba Giồng do Đức Giám mục Giáo phận cử hành)

- BM Cha Gioan Lê Thiện Tín.

Ngày 08: Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010)

Ngày 09: Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 10: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Stanislanô, Giám mục, tử đạo. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 12: Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56 (hay Lc 23,1-49).

Ngày 15: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 16: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Ngày 17: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr): Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

- Lễ truyền Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hòa Định.

Ngày 18: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

- TPLM Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012).

- Giỗ Cha Đôminicô Lê Văn Bền (+1997).

- Giỗ Cha Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014)

Ngày 19: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngày 20: THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  LỄ VỌNG PHỤC SINH.

1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14.

4). Rm 6,3-11; Lc 24,1-12.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Lc 24,1-12; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT).

- TPLM quý Cha K.12: Anrê Nguyễn Khắc Chung, Phaolô Ngô Trung Hiếu, Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu, Tôma Lê Uy Vũ, Antôn Phan Văn Đại, Bênađô Nguyễn Xuân Hải, Phêrô Võ Minh Thiện (2017).

Ngày 22: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

Ngày 23: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

- TPLM quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010).

Ngày 24: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Lm, tử đạo).

Ngày 25: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng).

Ngày 26: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

- TPLM quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012).

Ngày 27: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

Ngày 28: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanel, Lm., tử đạo  và Thánh Luy Grignion Montfort, Lm).

- TPLM quý Cha: Gioan Trần Phước Cương (1972), Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973).

Ngày 29: Thứ Hai. Tv Tuần II. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

- TPLM Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); quý Cha: Phêrô Hồ Bản Chánh (1969); Martinô Phạm Hữu Lễ (1970).

Ngày 30: Thứ Ba. Thánh Piô V, Giáo hoàng (Tr). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

- TPLM Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho