28/03/2018
920
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2018

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế. Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát ca tiếp liên.

Ngày 02: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Ngày 03: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Ngày 04: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT).

Ngày 05: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

Ngày 06: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Ngày 07: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho.

- Bổn mạng Cha Gioan Lê Thiện Tín

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010)

Ngày 09: Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

Ngày 10: Thứ Ba. Tv Tuần II. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Stanislanô, Giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

Ngày 12: Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

Ngày 14: Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

Ngày 16: Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Ngày 17: Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hòa Định

Ngày 18: Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012)

- Giỗ Cha Đôminicô Lê Văn Bền (+1997)

- Giỗ Cha Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014)

Ngày 19: Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 20: Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT (Tr). Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

- TPLM quý Cha K.12: Anrê Chung, Phaolô Hiếu, Phaolô Hiệu, Tôma Vũ, Antôn Đại, Bênađô Hải, Phêrô Thiện (2017).

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục quý cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010)

Ngày 24: Thứ Ba. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Lm, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

Ngày 25: Thứ Tư. Thánh Marcô, Tác giả sách Tin mừng. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

Ngày 26: Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012)

Ngày 27: Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 28: Thứ Bảy. Thánh Chanel, linh mục, tử đạo và thánh Luy Grignion Montfort, linh mục. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý cha: Gioan Trần Phước Cương, Giuse Phạm Thanh Minh (1972); Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973)

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); quý cha: Phêrô Hồ Bản Chánh (1969), Martinô Phạm Hữu Lễ, Gioan Nguyễn Huy Muôn (1970).

Ngày 30: Thánh Piô V, Giáo hoàng (Tr). Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho