26/02/2019
997
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2019
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 03.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu: Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình.

 

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.

- Hạt Cao Lãnh hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Hc 17,1-13 [Hl 17,1-15]; Mc 10,13-16.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT VIII TN. Tv Tuần IV. Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Casimirô (Tr). Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

Ngày 05: Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

Ngày 06: Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv Tuần IV. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

Ngày 07: Thứ Năm sau Lễ Tro. Thánh nữ Perpêtua và thánh Fêlicita, tử đạo. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 08: Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Ngày 09: Thứ Bảy sau Lễ Tro. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

Ngày 11: Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

Ngày 12: Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Ngày 13: Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

- TPLM Cha Albertô Tề (1976).

- Kỷ niệm 6 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

Ngày 14: Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m-r-t]; Mt 7,7-12.

Ngày 15: Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Ngày 16: Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

Ngày 17: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hay Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ Thánh Patriciô, giám mục).

Ngày 18: Thứ Hai. Thánh Cyrillô  Giêrusalem, Ts.HT. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 19: Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
 - BM quý Cha: Giuse Phạm Thanh Minh, Giuse Đặng Ngọc Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Trần Ngọc Chi, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CSsR, Giuse Trần Minh Quang CSsR.

- BM Dòng MTG Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng MTG Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

Ngày 20: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 21: Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 22: Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Ngày 24: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng năm A: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

Ngày 25: Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

- TPLM Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý Cha khóa 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014).

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006).

Ngày 26: Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.

- TPLM quý Cha: Giuse Trần Ngọc Chi, Gioan Kim-khẩu Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, FX. Nguyễn Văn Thượng (2012).

Ngày 27: Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 28: Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 29: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Ngày 30: Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Ngày 31: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho