26/02/2018
899
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2018

 

Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 03.2018

 

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng: Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III. Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng năm A: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ Thánh Casimirô).

Ngày 05: Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.

Ngày 06: Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

Ngày 07: Thứ Tư. Thánh nữ Perpetua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 08: Thứ Năm. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Ngày 10: Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Ngày 12: Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.

Ngày 13: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Albertô Trần Thúc Tề (1976)

- Kỷ niệm ngày ĐGH Phanxicô được bầu làm giáo hoàng (2013)

Ngày 14: Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 15: Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Ngày 16: Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

Ngày 17: Thứ Bảy. Thánh Patriciô, giám mục. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I. Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô Giêrusalem, Ts.HT).

Ngày 19: Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

- Bổn mạng quý Cha: Giuse Phạm Thanh Minh, Giuse Đặng Ngọc Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CsSr.

- Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

Ngày 20: Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.

Ngày 21: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 22: Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Ngày 24: Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39). (Vì năm nay 25-03 trùng vào Chúa Nhật Lễ Lá, nên Lễ Truyền Tin được dời qua ngày Thứ Hai 09-04 sau tuần bát nhật Phục Sinh).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý cha Khóa 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014)

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006)

Ngày 26: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Stêphanô Trần Ngọc Chi, Gioan Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, FX. Nguyễn Văn Thượng (2012)

Ngày 27: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Ngày 28: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Ngày 29: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngày 30: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngày 31: THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  LỄ VỌNG PHỤC SINH. 1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14. 4). Rm 6,3-11; Mc 16,1-8.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho