27/02/2017
986
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2017
 

 

Ý cầu nguyện tháng 03

Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.

 

 

 

Ngày 01: Thứ Tư lễ tro. Giữ chay và kiêng thịt. Tv tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 02: Thứ Năm sau lễ tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 03: Thứ Sáu sau lễ tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

- Ngày Hành Hương Lễ Đài Lòng Thương Xót của Hạt Cao Lãnh.

Ngày 04: Thứ Bảy sau lễ tro. Thánh Casimirô. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I.

St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

Ngày 06: Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

Ngày 07: Thứ Ba. Thánh nữ Perpetua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Ngày 08: Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

Ngày 10: Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

- Giỗ giáp năm Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

Ngày 11: Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Ngày 13: Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Albertô Trần Thúc Tề (1976)

- Kỷ niệm ngày ĐGH Phanxicô được bầu làm giáo hoàng (2013)

- Lễ Đức Mẹ Fatima tại Lễ đài Lòng Thương Xót

Ngày 14: Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 15: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 16: Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng

Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 18: Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Mk 7,14-15.18- 20; Lc 15,1-3.11-32.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. Lễ dời qua ngày thứ hai 20-03).

- Bổn mạng quý Cha: Giuse Phạm Thanh Minh, Giuse Đặng Ngọc  Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CSsR.

- Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

 

Ngày 20: Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

Ngày 21: Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 22: Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 24: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Ngày 25: Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý cha Khóa 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014)

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006)

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Stêphanô Trần Ngọc Chi, Gioan Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, FX. Nguyễn Văn Thượng (2012)

Ngày 27: Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

Ngày 28: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.

Ngày 29: Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 30: Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Ngày 31: Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho