28/01/2019
1198
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2019
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết sống quảng đại. Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT IV TN. Tv Tuần IV. Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13 (hay 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và thánh Ansgariô, giám mục).

- TPLM Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983).

Ngày 04: Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu.

Ngày 05: Thứ Ba. MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Ngày 06: Thứ Tư. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

- Giỗ Cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003).

Ngày 08: Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr) Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

Ngày 09: Thứ Bảy. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT V TN. Tv Tuần I. Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11. (Không cử hành Thánh Scholastica, trinh nữ).

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

Ngày 11: Thứ Hai. Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. St 1,1-19; Mc 6,53-56 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

Ngày 12: Thứ Ba. St 1,20-2,4a: Mc 7,1-13.

Ngày 13: Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Ngày 15: Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

Ngày 16: Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT VI TN. Tv tuần II. Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26. (Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

Ngày 18: Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

Ngày 19: Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Ngày 20: Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

Ngày 22: Thứ Sáu. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998).

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Polycarpô, Giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT VII TN. Tv Tuần III. 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989).

Ngày 25: Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

Ngày 26: Thứ Ba. Hc 2,1-13 [Hl 2,1-11]; Mc 9,30-37.

- TPLM Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980).

Ngày 27: Thứ Tư. Hc 4,12-22 [Hl 4,11-19]; Mc 9,38-40.

Ngày 28: Thứ Năm. Hc 5,1-10 [Hl 5,1-8]; Mc 9,41-50.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho