02/02/2018
809
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2018

 

Ý cầu nguyện

Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983).

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu.

Ngày 05: Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

Ngày 07: Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

- Giỗ cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003)

Ngày 08: Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr) 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

Ngày 09: Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.

Ngày 10: Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).

Ngày 12: Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

Ngày 13: Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

Ngày 14: Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv Tuần IV. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

Ngày 15: Thứ Năm sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 16: Thứ Sáu sau Lễ Tro. MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Ngày 17: Thứ Bảy sau Lễ Tro. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

Ngày 19: Thứ hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

Ngày 20: Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 22: Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998)

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Polycarpô, Giám mục, tử đạo. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Ngày 24: Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989)

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Ngày 26: Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980)

Ngày 27: Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 28: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho