28/01/2017
1267
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 02.2017 

 

Ý cầu nguyện

Cầu cho các Kitô hữu tiếp đón những người đang gặp khó khăn: Xin cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, cách riêng những người nghèo khổ, những người tị nạn hoặc bị gạt ra bên lề xã hội, được các cộng đoàn của chúng ta tiếp đón và nâng đỡ.

 

Ngày 01: Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983). 
- Ngày Hành Hương Đài Lòng Chúa Thương Xót của Hạt Tân An

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo). Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

Ngày 06: Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.

Ngày 07: Thứ Ba.  St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

- Giỗ cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003)

Ngày 08: Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

Ngày 09: Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

Ngày 11: Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. St 3,9-24; Mc 8,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

Ngày 13: Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

Ngày 14: Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Ngày 15: Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

Ngày 16: Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

Ngày 17: Thứ Sáu. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

Ngày 18: Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT VII TN. Tv Tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

Ngày 20: Thứ hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT. Hc 2,1-13 [Hl 2,1-11]; Mc 9,30-37.

Ngày 22: Thứ Tư. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998)

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Polycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 5,1-10; [Hl 5,1-8]; Mc 9,41-50.

Ngày 24: Thứ Sáu. Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989)

Ngày 25: Thứ Bảy. Hc 17,1-13 [Hl 17,1-15]; Mc 10,13-16.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT VIII TN. Tv tuần IV. Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980)

Ngày 27: Thứ Hai. Hc 17,20-28 [Hl 17,24-29]; Mc 10,17-27.

Ngày 28: Thứ Ba. Hc 35,1-15 [Hl 35,1-12]; Mc 10,28-31.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho