31/12/2018
939
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2019
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ. Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của châu Mỹ La tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin mừng.

 

Ngày 01: Thứ Ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

- TPLM Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR (1997).

Ngày 02: Thứ Tư. Thánh Basilô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzen,

Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr)

Bài đọc: Lấy trong chính ngày lễ.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998).

Ngày 07: Thứ Hai. Tv Tuần II. Thánh Raimundo Penyafort, Lm (Tr). 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25

Ngày 08: Thứ Ba. 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

Ngày 09: Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

Ngày 10: Thứ Năm. 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây.

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011).

Ngày 11: Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa.

Ngày 12: Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10,34-38); Lc 3,15-16.21-22. (Không cử hành lễ thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày 14: Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Tv Tuần I. Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

Ngày 15: Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997).

Ngày 16: Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

Ngày 17: Thứ Năm. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 18: Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Ngày 19: Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

- TPLM Cha Phêrô Thảo (2008).

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009).

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT II TN. Tv Tuần II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo và Thánh Sêbastianô, tử đạo).

Ngày 21: Thứ Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999), (LK).

- TPLM quý Cha: Anphongsô Tôn, Phêrô Quận (1988).

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Ngày 23: Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Ngày 24: Thứ Năm. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

Ngày 25: Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

Ngày 26: Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT III TN. Tv Tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14.27); Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ).

- TPLM Cha Bênêđictô Tuyển (1983).

Ngày 28: Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, TsHt. Lễ nhớ. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.

- BM Cha Tôma Dương.

Ngày 29: Thứ Ba. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.

Ngày 30: Thứ Tư. Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

Ngày 31: Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho