29/12/2016
1302
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 01.2017 

 
 Ý cầu nguyện

Cầu cho các Kitô hữu biết dấn thân đương đầu với những thách đố của nhân loại: Xin cho các Kitô hữu một khi trung thành với giáo huấn của Chúa, biết dấn thân tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo hội, và cộng tác với nhau để tiếp tục đối phó với những thách đố của nhân loại, bằng lời cầu nguyện và tình bác ái.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

- Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR.

Ngày 02: Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 03: Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

Ngày 04: Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11

(hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38).

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998)

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raimundo Penyafort, Lm (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

Chiều: Lễ vọng Chúa Hiển Linh.

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Lễ họ.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Ngày 09: Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7 (hay Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Ngày 10: Thứ Ba. Tuần I Thường niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011)

Ngày 11: Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa

Ngày 12: Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, Ts.HT (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

Ngày 14: Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997)

Ngày 16: Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Ngày 18: Thứ Tư. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Ngày 19: Thứ Năm. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Thảo, SDB (2008)

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009)

Ngày 20. Thứ Sáu. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

- Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999)

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn, Phêrô Hà Văn Quận (1988)

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Hay Mt 4,12-17).

Ngày 23: Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.

Ngày 24: Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.

Ngày 25: Thứ Tư. Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Ngày 26: Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Ngày 27: Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983)

Ngày 28: Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

- Bổn mạng Cha Tôma Phạm Ngọc Dương

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Ngày 30: Thứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Ngày 31: Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho