30/06/2018
1985
Thánh lễ tại NT Chánh Tòa mừng Bổn mạng Đức Cha Phêrô và Cha TĐD Phaolô

Hình ảnh: Vũ và Tài
Ban Truyền Thông Gp. Mỹ Tho