03/06/2017
1505
Thánh lễ tại Lễ Đài LTX đầu Tháng 06.2017: Hạt Cù Lao Tây 
THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TẠI LỄ ĐÀI LÒNG THƯƠNG XÓT
GIÁO HẠT CÙ LAO TÂY TỔ CHỨC
02.06.2017
 

Hình: Giuse Hữu Tiến
Video: Henry Tấn Hưng
MVTT Hạt Mỹ Tho