04/02/2017
774
Hạt Tân An hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót, 03.02.2017 
Hình: Dom Xuân, Phaolô Vũ
MVTT Hạt Tân An