03/03/2018
889
Hạt Cao Lãnh: Hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót, 02.03.2018 
Hình: Phaolô Đình Vũ
MVTT Hạt Tân An