06/01/2018
1227
Hạt Cái Bè: Hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót, 05.01.2018 
Media: Linh, Hưng
MVTT Giáo phận Mỹ Tho