15/04/2017
659
Gx Tín Đức: Tam Nhật Thánh, 2017 
Hình: Giuse Hữu Tiến
MVTT Hạt Mỹ Tho