23/08/2017
662
Gx. Tân An: 44 em Rước lễ Lần Đầu, 20.08.2017 
Hình: Anh Vũ
MVTT Tân An