02/11/2017
1609
Gx Lương Hòa Thượng: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, 02.11.2017 
Hình: Phaolô Thiện-MVTT Gx Lương Hòa Thượng