17/03/2017
1275
Gx Chánh Tòa: Lễ kỷ niệm 12 năm nhận xứ của Cha sở


 

Hình: Dom. Thuận
MVTT Gx Chánh Tòa