06/11/2017
906
Gx An Đức: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh, 02.11.2017 

Hình: An Đức Linh-MVTT Giáo xứ An Đức