15/02/2018
1112
Gh. Giồng Vảy Ốc: Thánh lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo họ và Làm phép chuông, 09.02.2018
 


Điđimô Thái Sơn
MVTT Hạt Đức Hòa