26/09/2018
682
Thư phân ưu của Hội đồng Giám mục Việt Nam 
(Nguồn: WHĐ)