26/08/2017
867
Thư chúc mừng Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn của Ủy ban Mục vụ Gia đình

 
Gm Giuse Châu Ngọc Tri
(Nguồn: WHĐ)