07/06/2017
3298
Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016” 

       
 

Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam

về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”***