11/10/2018
1959
Caritas Mỹ Tho: Khánh thành nhà dưỡng lão Tình Thương Thanh Bình

  

CARITAS MỸ THO – KHÁNH THÀNH NHÀ DƯỠNG LÃO
TÌNH THƯƠNG THANH BÌNH

    

Media: Linh, và Henri Hưng
BTT Giáo phận