31/10/2017
74
Bài giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho