26/09/2017
215
Bài giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho