22/08/2017
213
Bài giảng Chúa Nhật XX TN năm A,
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho