22/08/2017
243
Bài giảng Chúa Nhật XX TN năm A, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho