22/08/2017
317
Bài giảng Chúa Nhật XX Thường Niên năm A,
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho