15/02/2017
167
Bài giảng Chúa Nhật VI Thường Niên của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho