15/02/2017
202
Bài giảng Chúa Nhật  VI Thường Niên năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho