19/05/2017
120
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho