07/04/2017
1246
Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho