02/06/2017
357
Bài giảng Chúa Nhật VI Thăng Thiên của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho