19/04/2017
94
Bài giảng Chúa Nhật  Phục Sinh năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho