14/04/2017
101
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho