14/04/2017
107
Bài giảng Chúa Nhật  Lễ Lá năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho