22/11/2017
204
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo VN năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho